ການແກ້ໄຂກະສິກໍາ

  • ການແກ້ໄຂກະສິກໍາ

    ການແກ້ໄຂກະສິກໍາ

    Green Houses Mounting System (ການແກ້ໄຂບັນຫາແສງຕາເວັນລະບົບນິເວດ) ເຮັດໃຫ້ການນໍາໃຊ້ຢ່າງເຕັມທີ່ຂອງທີ່ດິນກະສິກໍາແລະພັດທະນາພະລັງງານທີ່ສະອາດຈາກແສງຕາເວັນ, ນໍາເອົາອະນາຄົດທີ່ສະອາດໄປສູ່ມະນຸດ.